Privacy Statement Diks Verzekeringen

Onze privacy statement is ook als PDF te downloaden.

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Diks Verzekeringen B.V. wij maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V. en zullen in het vervolg van deze privacyverklaring aangeduid worden als Diks Verzekeringen.

Diks Verzekeringen hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Diks Verzekeringen houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Meldplicht datalekken.

Wij zijn een assurantiebemiddelingsbedrijf en door de omvang van ons kantoor zijn wij in staat u op een breed terrein van dienst te zijn. Wij kunnen adviseren en bemiddelen op het gebied van: hypotheken, financieringen, vermogensproducten, spaarproducten, pensioenen, personal benefits, employee benefits, schadeverzekeringen en zorgverzekeringen.

Verwerking van uw gegevens

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Diks Verzekeringen respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door Diks Verzekeringen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voor het optreden als adviseur en bemiddelaar en als beheerder van de door u gesloten financiële producten;
 • Het verwerken van een aanvraag en voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Diks Verzekeringen en andere financiële instellingen.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag dan vragen wij hiervoor uw toestemming. Gegevens over uw gezondheid die wij gebruiken voor de afhandeling van een schadeclaim worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden. Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.

Telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude bestaat de mogelijkheid dat wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Geautomatiseerde processen

Het verwerken en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij geautomatiseerd. Dit gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria van de verzekeraars die hiervoor ook externe bronnen raadplegen indien nodig. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een acceptant van de verzekeraar plaats.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw adviseur/bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers, schade verhaalbureaus en incassobureaus.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Wij zullen uw gegevens enkel doorsturen naar een schade verhaalbureau als wij van mening zijn dat u geen dekking heeft op uw polis voor de gemelde schade, maar dat wij verwachten dat u de schade wel kunt verhalen bij de tegenpartij. Het schade verhaalbureau zal beoordelen of er voor u een mogelijkheid is om kosteloos de schade te verhalen bij de tegenpartij. Zij nemen dan contact met u op voor verdere afwikkeling.

Wij laten onze database met NAW-gegevens verrijken door derden, zodat we onze klanten kunnen
blijven informeren over relevante wijzigingen op hun polis.

Gebruik van de website

Diks Verzekeringen houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.

Als u onze site gebruikt, worden er cookies op uw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Diks Verzekeringen gebruikt cookies voor de volgende zaken:

 • Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
 • Het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw computer blijven staan, tenzij u ze wist.
 • Het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze site bezoekt.
 • Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in.

De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Bestrijding van fraude

Als financiële dienstverlener willen we voorkomen dat klanten door fraude te plegen misbruik maken van ons vertrouwen. Voorafgaand en tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens om fraude te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te bestrijden.

Bij een aanvraag kan met een geautomatiseerde verwerking een risicoanalyse worden verricht op mogelijke fraude. Hiervoor werken de verzekeringsmaatschappijen samen met FRISS, een partij die voor de verzekeringsbranche risico-inschattingen maakt en frauderisico’s signaleert. Op basis hiervan wordt besloten of nader onderzoek door de afdeling Fraude & Integriteit nodig is. Ook stellen wij bij uw aanvraag bijvoorbeeld vragen over uw strafrechtelijk verleden over de periode van maximaal 8 jaar voor de aanvraag en raadplegen de maatschappijen openbare bronnen en het register van Stichting CIS. Via de Stichting CIS kunnen verzekeraars informatie uitwisselen. Als u bijvoorbeeld de afgelopen jaren schade(s) heeft geclaimd bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan wordt dat opgenomen in deze databank en kunnen de verzekeraars hier consequenties aan verbinden. De gegevens die zij bij Stichting CIS vastleggen, worden ook gebruikt voor statistische analyses en het bevorderen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Als u aanspraak maakt op een vergoeding onder een verzekering kunnen de maatschappijen bijvoorbeeld controleren of uw naam voorkomt in een incidentenregister. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij gebruikmaken van bijvoorbeeld heimelijke observatie.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Op het verzoek reageren wij binnen vier weken.

Diks Verzekeringen B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 63
3400 AB IJsselstein

Per telefoon: 030-6883700
Per fax: 030-6883027

E-mail: Functionarisgegevensbescherming@diks.nl

Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.

Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.

Verzekeraars waar wij mee samenwerken

A t/m I

365/ArboNed
ABN/AMRO Bank
ABN/AMRO Hypotheken Groep N.V.
ABN-AMRO Zwolle Verz.
ACE European Group Limited
Achmea Schadeverz. N.V
Aegon Bank NV
AEGON Levensverzekering N.V.
Aegon Schade
AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Spaarkas N.V.
Aegon van Nierop N.V.
Aevitae B.V.
AgriVer
AIG Europe Limited
Albingia Versicherungs A.G.
Allianz Benelux N.V.
Allianz Global Assistance
Allianz Hypotheken
Allianz Inkomensverzekeringen
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Nederland Schadeverzekering
Amersfoortse Leven N.V.
Amersfoortse Verzekeringen NV
Amersfoortse Zorgverzekeringen
AMEV Financieringen N.V.
AnsvarIdéa (voorheen Neerlandia)
Aon Hudig
Aon Risico Management
Aon warranty Group
Apollonia Onderl. Levensverz.
ARAG-Nederland N.V.
Ardanta N.V.
Arend Bastin Assuradeuren B.V.
Argenta Spaarbank N.V.
Argenta-Life p/a Quion Groep b.v.
ASR
ASR BANK N.V.
ASR Beleggingsconsortium
ASR Hypotheken
ASR Levensverzekering N.V.
ASR Schadeverzekeringen N.V.
ASR Zorgverzekering NV
ASRO Adviesgroep
Atradius
Attens Hypotheken
Avéro Achmea
Avero Achmea Bank
Avéro Achmea Levensverzekeringen N.V.
Avero Achmea Zorg en Inkomen
Avero Benelux Leven
Axent Nabestaandenzorg N.V

AXENT Nabestaandenzorg N.V.
BAE Groep
Baloise Belgium nv
Bank of Scotland
BAVAM p/a Ver. Ass.bedr. Ned.
Bax Assurantien B.V.
BeFrank
Bicker Caarten & Obreen N.V.
BLG Wonen
BNP Paribas Cardif Leven
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
Boelaars & Lambert Groep B.V.
Bosman Assuradeuren, Bureau BV
Braacx’s Assurantien B.V.
Brand New Day
Brons van Lennep B.V.
Bruns ten Brink Assuradeuren
CADANS
Calcar Assuradeuren B.V.
CALLAS NEDERLAND B.V.
Centraal Beheer Achmeq Leven
Centraal Beheer Schadeverz. NV
CFSN Kredietendesk B.V.
Chubb Insur.Company of Europe SE
Chubb Insurance Company Europa
CLN Assurantie B.V.
CMIS Nederland B.V
Compact TAF B.V.
Confior Zorgverzekeraar
Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Crab Assurantiën B.V.
Crediet- en Effectenbank N.V.
Credit EuropeBank
CZ
DAK
DAK Hypotheken
DAS Rechtsbijstand
De Financiële Makelaar
De Jong & Tump
De Nederlandse Luchtvaartpool NV
De Oudste Anno 1861
De Vaderlandsche N.V.
De Zeeuwse Verzekeringen
Defam Financieringen BV
DELA
Delphi Verzekeringen
Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen
Delta Lloyd ANW-hiaat pensioen
Delta Lloyd Bank N.V.
Delta Lloyd Levensverz.N.V.
Delta Lloyd N.V.
Delta Lloyd Schade A’dam

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Delta Lloyd Technische Verzekeringen
Detam Arbo B.V.
Detam Risk
Diligentia van 1890
Direktbank N.V.
Driessen Assuradeuren
Driessen Jr., G.
Drukker B.V.
DSV Assurantiegroep B.V.
DVZ Zorgverzekeringen
Eagle Star Reinsurance
Ebben & Co. Assuradeuren B.V.
Ecodass Assuradeuren B.V.
Eendracht en Voorzorg N.V.
Eerste Hollandsche Schadeverz.
Egberts Consulting
Eijgendaal Verzekeringen B.V.
elipsLife A.G.
EOC onderlinge schepenverzekering U.A.
Erasmus Levensverzekering Mij.
Erasmus Schadeverzekeringsmij.
Erkelens en van Vliet
Euler Hermes  Kredietverzekering N.V.
Europeesche Verzekering Mij.NV
Felison Assuradeuren N.V.
Financium BV
FlexFront
Florius Hypotheken
Florius Verzekeringen
Fundum
Gebr. Sluyter B.V.
GENERALI Levensverz.mij.
Generali Schadeverzekering Mij.
GMAC via Welcium B.V.
Gouda & Bredius Assuradeuren
Goudse
Goudse Zorgverzekering NV
GS Verzekeringen B.V.
Guardian Verzekeringen
HDI Global SE the Netherlands
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Heijmeriks Groep
Heinenoord Assuradeuren
Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V.
Hippo Zorg B.V.
Hiscox Insurance Company Limited
Holtrigter Europeesche
Hooge Huys Centraal Agentschap
HypotheekDesk Viaferia
Hypotrust
I.N.G. Bank
IDM Bank
ING Bank Hyp.desk distr. Zuid-Holland
ING Hypothekendesk
Insinger Asset Management
Interbank
Interborg N.V.
Interpolis B.T.L. N.V.
Interpolis N.V.
Interpolis Tilburg N.V.

J t/m Z

Jubilee Europe B.V.
Keizer Assurantie, De
Keurkrediet
Klap b.v.
Klaverblad Verzekeringen NV
Knight Schippers Assuradeuren
Kok Assurantien B.V.
Kröller Assurantiën B.V.
Kröller Boom Rotterdam B.V.
Lanschot Bankiers NV, F. van
LAR Rechtsbijstand NV
Legal & General Ned. Levensv.
Leidsche Verzekeringen
Levob Bank
London General Insurance Company Ltd
London Verzekeringen N.V.
LPU Uitvaartverzekeringen
Luyks & Muller
Maatsch. voor Zorgverzekering Gouda NV
Maetis Arbo
Maetis N.V.
Markel International Nederland
Marsh Verzekeringsmakelaars
Masterpiece Nederland BV
Meeùs Verzekeringen
Meijen & Verweij Assuradeuren
Meijers Assuradeuren B.V.
Menzis Zorgverzekeraar
Mercer Human Resource Consulting B.V.
Merius Hypotheken
Midglas N.V. Glasassur. Mij.NV
Min. van Financien (Sch.-afw.)
Moes & Caviet
Mondial Assistance
Montclair Groep B.V.
Monuta Verzekeringen NV
Movir
NAG Nederlandse Assuradeuren
Nat. Huisdieren Ziekenf. B.V.
Nat.Ned. Financiele Diensten Levensloop
Nationaal Spaarfonds
Nationale Borg-Maatschappij NV
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Bank
Nationale Nederlanden Levensv
Nationale Onderlinge Waarborg
Nationale Waarborg B.V.
Nationale-Nederlanden Zorgverz
NBVA Hypotheek Desk
Nedasco B.V. Assuradeuren
Nederlandse Glasverz. Mij. anno 1861
Nh1816 Verzekeringen
Nieuw-R’dam Knigt Schippers BV
Noord- en Zuid-Holl. Lloyd NV
Noord-Braband Verzekeringen
Noordhollandsche van 1816
NOWM Verzekeringen België
Nuts Schadeverzekeringen N.V.
Obvion Hypotheken
OHRA Verzekeringen
Onderl.Waarborg.Mij MAAV” UA”
Onderlinge Bossenverzekering
Onderlinge ‘s-Gravenhage
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
OOM Verzekeringen
OWAT Assurantie B.V.
OWM U.A.
OZ Zorgverzekeringen
PBI
Philips Pensioenfonds Hypotheken
Poliscomfort
Pontier & Karreman
Postbank Hypotheken
Proteq Schadeverzekeringen NV
Provide Verzekeringen B.V.
PVF-HYPOTHEKEN
Quinn Insurance Ltd
R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V.
R.V.S. Schadeverzekering N.V.
Rabobank Rotterdam
REAAL Levensverzekeringen N.V.
Reaal Schadeverzekeringen N.V.
Reiman & Zoon B.V.
Rheinland Verzekeringen N.V.
De Vereende
Rijnlandse Hypotheekbank
RVS Verzekeringen Ede
SAA Verzekeringen B.V.
Samenwerking Glasverzekering
Schermer Assuradeuren B.V.
Schouten Insurance Internat.
Securitas van 1898 NV Verz.My.
Sedgwick Pool/O.W.J.Schlencker
Slabbekoorn
Sleutelstad Assuradeuren B.V.
SNS Bank Amersfoort
SNS Regio Bank
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stad Rotterdam Amsterdam
Stad Rotterdam Amsterdam/Zaandam
STATER BV
Sterpolis Schadeverzekeringen
Surebusiness B.V.
SVN
Syntrus Achmea Hypotheken
TAF
Thoma Assurantieadviseurs
Threadneedle Investments
Tiel Utrecht Financiële Dienst
Towers Watson
Turien en Co. Assuradeuren
TVM Verzekeringen
UBO N.V. Algemene Verz. Mij.
UKV Uitvaartkostenverz. N.V.
Unigarant N.V.
Univé Verzekeringen Assen
Unive Verzekeringen Zwolle
UPIVA B.V.
Utrecht Leven
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
V.B.S. Verzekeringen B.V.
Vaderlandsche, De
Van den Bosch & Looman
Van Ginkel & Co. B.V.
Van Herwaarden Kröller & Co
VAN Verzekeringen
Vandien Assuradeuren BV
Verenigde Provincien
VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
Vivium N.V.
VKG
Voogd & Voogd Assuradeuren
VSP BV
VVAA Schadeverzekeringen N.V.
VVS Verzekeringen
W.A. Hienfeld B.V.
W.B.D. Lippmann Groep B.V.
Wed. Jacobs & Brom
Welke Financiële Diensten
Westland Utrecht Bank N.V.
Woonfonds Hypotheken
WorkingStyle BV
Woudsend Verzekeringen
Wuthrich Assuradeuren
Xcellent Horse Insurance BV
You Sure Zakelijk BV / DIN Assuradeuren
Zevenwouden U.A.
ZLM Verzekeringen
Zurich Schade N.V.
Zurich Schade N.V./CMGL
Zwitserleven

365/ArboNed
ABN/AMRO Bank
ABN/AMRO Hypotheken Groep N.V.
ABN-AMRO Zwolle Verz.
ACE European Group Limited
Achmea Schadeverz. N.V
Aegon Bank NV
AEGON Levensverzekering N.V.
Aegon Schade
AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Spaarkas N.V.
Aegon van Nierop N.V.
Aevitae B.V.
AgriVer
AIG Europe Limited
Albingia Versicherungs A.G.
Allianz Benelux N.V.
Allianz Global Assistance
Allianz Hypotheken
Allianz Inkomensverzekeringen
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Levensverzekering
Allianz Nederland Schadeverzekering
Amersfoortse Leven N.V.
Amersfoortse Verzekeringen NV
Amersfoortse Zorgverzekeringen
AMEV Financieringen N.V.
AnsvarIdéa (voorheen Neerlandia)
Aon Hudig
Aon Risico Management
Aon warranty Group
Apollonia Onderl. Levensverz.
ARAG-Nederland N.V.
Ardanta N.V.
Arend Bastin Assuradeuren B.V.
Argenta Spaarbank N.V.
Argenta-Life p/a Quion Groep b.v.
ASR
ASR BANK N.V.
ASR Beleggingsconsortium
ASR Hypotheken
ASR Levensverzekering N.V.
ASR Schadeverzekeringen N.V.
ASR Zorgverzekering NV
ASRO Adviesgroep
Atradius
Attens Hypotheken
Avéro Achmea
Avero Achmea Bank
Avéro Achmea Levensverzekeringen N.V.
Avero Achmea Zorg en Inkomen
Avero Benelux Leven
Axent Nabestaandenzorg N.V

AXENT Nabestaandenzorg N.V.
BAE Groep
Baloise Belgium nv
Bank of Scotland
BAVAM p/a Ver. Ass.bedr. Ned.
Bax Assurantien B.V.
BeFrank
Bicker Caarten & Obreen N.V.
BLG Wonen
BNP Paribas Cardif Leven
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
Boelaars & Lambert Groep B.V.
Bosman Assuradeuren, Bureau BV
Braacx’s Assurantien B.V.
Brand New Day
Brons van Lennep B.V.
Bruns ten Brink Assuradeuren
CADANS
Calcar Assuradeuren B.V.
CALLAS NEDERLAND B.V.
Centraal Beheer Achmeq Leven
Centraal Beheer Schadeverz. NV
CFSN Kredietendesk B.V.
Chubb Insur.Company of Europe SE
Chubb Insurance Company Europa
CLN Assurantie B.V.
CMIS Nederland B.V
Compact TAF B.V.
Confior Zorgverzekeraar
Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Crab Assurantiën B.V.
Crediet- en Effectenbank N.V.
Credit EuropeBank
CZ
DAK
DAK Hypotheken
DAS Rechtsbijstand
De Financiële Makelaar
De Jong & Tump
De Nederlandse Luchtvaartpool NV
De Oudste Anno 1861
De Vaderlandsche N.V.
De Zeeuwse Verzekeringen
Defam Financieringen BV
DELA
Delphi Verzekeringen
Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen
Delta Lloyd ANW-hiaat pensioen
Delta Lloyd Bank N.V.
Delta Lloyd Levensverz.N.V.
Delta Lloyd N.V.
Delta Lloyd Schade A’dam

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Delta Lloyd Technische Verzekeringen
Detam Arbo B.V.
Detam Risk
Diligentia van 1890
Direktbank N.V.
Driessen Assuradeuren
Driessen Jr., G.
Drukker B.V.
DSV Assurantiegroep B.V.
DVZ Zorgverzekeringen
Eagle Star Reinsurance
Ebben & Co. Assuradeuren B.V.
Ecodass Assuradeuren B.V.
Eendracht en Voorzorg N.V.
Eerste Hollandsche Schadeverz.
Egberts Consulting
Eijgendaal Verzekeringen B.V.
elipsLife A.G.
EOC onderlinge schepenverzekering U.A.
Erasmus Levensverzekering Mij.
Erasmus Schadeverzekeringsmij.
Erkelens en van Vliet
Euler Hermes  Kredietverzekering N.V.
Europeesche Verzekering Mij.NV
Felison Assuradeuren N.V.
Financium BV
FlexFront
Florius Hypotheken
Florius Verzekeringen
Fundum
Gebr. Sluyter B.V.
GENERALI Levensverz.mij.
Generali Schadeverzekering Mij.
GMAC via Welcium B.V.
Gouda & Bredius Assuradeuren
Goudse
Goudse Zorgverzekering NV
GS Verzekeringen B.V.
Guardian Verzekeringen
HDI Global SE the Netherlands
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Heijmeriks Groep
Heinenoord Assuradeuren
Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V.
Hippo Zorg B.V.
Hiscox Insurance Company Limited
Holtrigter Europeesche
Hooge Huys Centraal Agentschap
HypotheekDesk Viaferia
Hypotrust
I.N.G. Bank
IDM Bank
ING Bank Hyp.desk distr. Zuid-Holland
ING Hypothekendesk
Insinger Asset Management
Interbank
Interborg N.V.
Interpolis B.T.L. N.V.
Interpolis N.V.
Interpolis Tilburg N.V.

Jubilee Europe B.V.
Keizer Assurantie, De
Keurkrediet
Klap b.v.
Klaverblad Verzekeringen NV
Knight Schippers Assuradeuren
Kok Assurantien B.V.
Kröller Assurantiën B.V.
Kröller Boom Rotterdam B.V.
Lanschot Bankiers NV, F. van
LAR Rechtsbijstand NV
Legal & General Ned. Levensv.
Leidsche Verzekeringen
Levob Bank
London General Insurance Company Ltd
London Verzekeringen N.V.
LPU Uitvaartverzekeringen
Luyks & Muller
Maatsch. voor Zorgverzekering Gouda NV
Maetis Arbo
Maetis N.V.
Markel International Nederland
Marsh Verzekeringsmakelaars
Masterpiece Nederland BV
Meeùs Verzekeringen
Meijen & Verweij Assuradeuren
Meijers Assuradeuren B.V.
Menzis Zorgverzekeraar
Mercer Human Resource Consulting B.V.
Merius Hypotheken
Midglas N.V. Glasassur. Mij.NV
Min. van Financien (Sch.-afw.)
Moes & Caviet
Mondial Assistance
Montclair Groep B.V.
Monuta Verzekeringen NV
Movir
NAG Nederlandse Assuradeuren
Nat. Huisdieren Ziekenf. B.V.
Nat.Ned. Financiele Diensten Levensloop
Nationaal Spaarfonds
Nationale Borg-Maatschappij NV
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden Bank
Nationale Nederlanden Levensv
Nationale Onderlinge Waarborg
Nationale Waarborg B.V.
Nationale-Nederlanden Zorgverz
NBVA Hypotheek Desk
Nedasco B.V. Assuradeuren
Nederlandse Glasverz. Mij. anno 1861
Nh1816 Verzekeringen
Nieuw-R’dam Knigt Schippers BV
Noord- en Zuid-Holl. Lloyd NV
Noord-Braband Verzekeringen
Noordhollandsche van 1816
NOWM Verzekeringen België
Nuts Schadeverzekeringen N.V.
Obvion Hypotheken
OHRA Verzekeringen
Onderl.Waarborg.Mij MAAV” UA”
Onderlinge Bossenverzekering
Onderlinge ‘s-Gravenhage
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
OOM Verzekeringen
OWAT Assurantie B.V.
OWM U.A.
OZ Zorgverzekeringen
PBI
Philips Pensioenfonds Hypotheken
Poliscomfort
Pontier & Karreman
Postbank Hypotheken
Proteq Schadeverzekeringen NV
Provide Verzekeringen B.V.
PVF-HYPOTHEKEN
Quinn Insurance Ltd
R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V.
R.V.S. Schadeverzekering N.V.
Rabobank Rotterdam
REAAL Levensverzekeringen N.V.
Reaal Schadeverzekeringen N.V.
Reiman & Zoon B.V.
Rheinland Verzekeringen N.V.
De Vereende
Rijnlandse Hypotheekbank
RVS Verzekeringen Ede
SAA Verzekeringen B.V.
Samenwerking Glasverzekering
Schermer Assuradeuren B.V.
Schouten Insurance Internat.
Securitas van 1898 NV Verz.My.
Sedgwick Pool/O.W.J.Schlencker
Slabbekoorn
Sleutelstad Assuradeuren B.V.
SNS Bank Amersfoort
SNS Regio Bank
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stad Rotterdam Amsterdam
Stad Rotterdam Amsterdam/Zaandam
STATER BV
Sterpolis Schadeverzekeringen
Surebusiness B.V.
SVN
Syntrus Achmea Hypotheken
TAF
Thoma Assurantieadviseurs
Threadneedle Investments
Tiel Utrecht Financiële Dienst
Towers Watson
Turien en Co. Assuradeuren
TVM Verzekeringen
UBO N.V. Algemene Verz. Mij.
UKV Uitvaartkostenverz. N.V.
Unigarant N.V.
Univé Verzekeringen Assen
Unive Verzekeringen Zwolle
UPIVA B.V.
Utrecht Leven
UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.
V.B.S. Verzekeringen B.V.
Vaderlandsche, De
Van den Bosch & Looman
Van Ginkel & Co. B.V.
Van Herwaarden Kröller & Co
VAN Verzekeringen
Vandien Assuradeuren BV
Verenigde Provincien
VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
Vivium N.V.
VKG
Voogd & Voogd Assuradeuren
VSP BV
VVAA Schadeverzekeringen N.V.
VVS Verzekeringen
W.A. Hienfeld B.V.
W.B.D. Lippmann Groep B.V.
Wed. Jacobs & Brom
Welke Financiële Diensten
Westland Utrecht Bank N.V.
Woonfonds Hypotheken
WorkingStyle BV
Woudsend Verzekeringen
Wuthrich Assuradeuren
Xcellent Horse Insurance BV
You Sure Zakelijk BV / DIN Assuradeuren
Zevenwouden U.A.
ZLM Verzekeringen
Zurich Schade N.V.
Zurich Schade N.V./CMGL
Zwitserleven