Dienstenwijzer Diks Verzekeringen bv

Onze dienstenwijzer is ook als PDF te downloaden.

De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, inzicht moeten verschaffen in de aard van de dienstverlening die geboden wordt. Aangezien wij bemiddelen en adviseren bij de totstandkoming van schadeverzekeringen, financiële producten en complexe producten, zijn wij in de zin van de bovengenoemde wet een financiële dienstverlener. Door middel van deze dienstenwijzer informeren wij u over de aard van onze dienstverlening.

Een financiële dienstverlener kan op grond van de WFT verschillende diensten verrichten:

Bemiddelen

Een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden erop zijn gericht om een overeenkomst tot stand te brengen op het gebied van financiële producten tussen consumenten en aanbieders. Een bemiddelaar kan daarbij advies verstrekken. Daarnaast kan een bemiddelaar de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten en desgewenst bij verzekeringen de klant ondersteunen bij het indienen van een claim bij de betrokken verzekeraar.

Adviseren

Onder advies wordt in de WFT verstaan; het aanbevelen van één of meer financiële producten aan een specifieke consument. Een advies bij schadeverzekeringen houdt altijd rekening met de wensen in combinatie met het profiel van de consument aan wie het advies wordt verstrekt. Bij een advies voor complexe producten kijken we naar de wensen, het bestedingsdoel, risicobereidheid, leenervaring en financiële positie van de klant.

Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Diks verzekeringen. U leest waar we voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke actie wij ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. In deze dienstenwijzer vindt u informatie over onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Wie zijn wij?

Diks Verzekeringen is in 1970 opgericht door Paul Diks.
Met meer dan 48 jaar ervaring helpen wij u graag bij het vergelijken van schadeverzekeringen, financiële producten en complexe producten.
In 1990 zijn we begonnen met het aanbieden van de eerste oldtimerverzekeringen en in 1997 hebben we onze website www.diks.nl gelanceerd.
Daarmee zijn we een van de eerste aanbieders van online verzekeringen.
In 2018 zijn wij als Diks verzekeringen onderdeel geworden van Voogd & Voogd groep.

Diks verzekeringen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30196409.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. U kunt bij ons terecht voor een gedegen persoonlijk advies en bemiddeling op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en andere complexe producten.

Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren beschikken wij over uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. U kunt er op rekenen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan (WBP).

Schadeverzekeringen

Onder schadeverzekeringen vallen bijvoorbeeld: autoverzekeringen, scooterverzekeringen, inboedel-opstalverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen en reisverzekeringen. Met schadeverzekeringen verzekert u zich tegen de kosten van schade aan zaken of extra kosten die u moet maken als gevolg van een onverwachte gebeurtenis. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te informeren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Complexe financiële producten

In de financiële wereld zijn er verschillende soorten producten. Voorbeelden hiervan zijn: lenen, verzekeren, sparen en beleggen. Een complex financieel product is vaak een combinatie van verschillende soorten producten, waarbij van zeker één van de producten de waarde afhangt van ontwikkelingen in de markt. Daarnaast heeft de overheid bepaalde financiële producten aangewezen als ‘complex’. Deze producten zijn geen combinatie van producten. Dit zijn bijvoorbeeld: de meeste levensverzekeringen, beleggingsfondsen en beleggingsobjecten. Wij hebben de expertise in huis om zowel te informeren, te adviseren als te bemiddelen in deze producten.

Wat wij van u verwachten

U mag aan onze informatie- en dienstverlening hoge eisen stellen; maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een paar dingen van u:

 • Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van bijvoorbeeld schade namelijk blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan de verzekeraar gerechtigd zijn (op grond van de verzekeringsvoorwaarden en/of wet) de schade niet, of niet geheel, te vergoeden dan wel de verzekering op te zeggen. Tevens zal er ook een melding worden gemaakt bij het CIS, bij het niet verstrekken van de juiste gegevens.
 • Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, is voor ons van groot belang dat wij een totaalbeeld hebben van al uw verzekeringen. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico, omdat wij in de veronderstelling zijn dat u dit elders al geregeld heeft.
 • Mochten er in uw persoonlijke situatie en/of verzekerde zaken wijzigingen voordoen, dan verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s niet, of niet voldoende, verzekerd zijn en er bij schade niet, of niet voldoende, uitgekeerd zal worden. Onder wijzigingen verstaan we onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, aanschaf van kostbare zaken, vervanging van een verzekerd object (auto bijvoorbeeld), aan-en verbouw van uw woning, wijziging e-mailadres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende verzekeringen.
 • Wij vragen u de informatie de u van ons ontvangt goed te controleren op juistheid en of deze volgens uw aanvraag zijn. In geval van onjuistheden verwachten wij van u dat u dit ons zo spoedig mogelijk laat weten. In ieder geval binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail.

14 dagen bedenktijd

Bij het afsluiten van een schadeverzekering via telefonische verkoop of internet, is er bedenktijd van toepassing. Nadat u de polis heeft ontvangen, heeft u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De bedenktijd is maximaal 14 dagen na ontvangst polis. Wilt u gebruik maken van het recht om uw verzekering ongedaan te maken?

Dan dient u dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail door te geven. Indien u gebruik maakt van dit bedenkrecht wordt er vanuit gegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest voor de verzekering. Schade die gemaakt is in deze periode zal de verzekeraar dan ook niet vergoeden.

Bedenktijd verzekering voertuig

Wanneer u eigenaar of kentekenhouder bent van een voertuig, heeft u een verzekeringsverplichting. Indien u op de 14e dag gebruik maakt van de bedenktijd, dient u een geldige verzekering elders te hebben afgesloten. U riskeert een boete wanneer u langer dan 14 dagen onverzekerd bent. Voor meer informatie verwijzen wij u door de website van het RDW www.rdw.nl.

Waar wij voor staan

Voor het bemiddelen en adviseren van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht ( WFT) beschikken wij over de benodigde vergunningen. De AFM houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de onder meer financiële adviseurs.  Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020690. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

Onze vergunning is van toepassing op de volgende gebieden:

 • Betaalrekeningen
 • Consumptief krediet
 • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • Elektronisch geld
 • Hypothecair krediet
 • Inkomensverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Pensioenverzekeringen
 • Premiepensioenvorderingen
 • Schadeverzekeringen particulier
 • Schadeverzekeringen zakelijk
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen
 • Zorgverzekeringen

Onze medewerkers houden hun vakkennis op peil door de wettelijk verplichte permanente educatie.
Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

 • WFT-Basis
 • WFT-Zorg
 • WFT-Consumptief
 • WFT-Schade particulier
 • WFT-Schade zakelijk
 • WFT-Inkomen
 • WFT-Vermogen
 • WFT-Hypothecair
 • WFT-Pensioen

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken mag u daar nooit de dupe van zijn. Daarom zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Waar en wanneer kunt u ons bereiken?

Wij staan graag voor onze klanten klaar. U kunt ons op diverse manieren bereiken.

Kantoor
Diks verzekeringen is gevestigd aan de Lorentzlaan 4, 3401 MX IJsselstein (bezoek alleen op afspraak)
Postadres: POSTBUS 63, 3400 AB IJsselstein

Telefoon
Wij zijn op werkdagen van 08.00-18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 088-6883700

Chat
U kunt ons ook op werkdagen van 09.30-17.00 uur bereiken via onze chat. Kijk op https://www.diks.nl/klantenservice/contact/

WhatsApp
Liever whatsappen? U kunt ons op werkdagen bereiken via WhatsApp van 09.30-17.00 uur. Kijk op https://www.diks.nl/klantenservice/contact/

E-mail
Buiten kantoortijden kunt u ons bereiken via ons e-mailadres: info@diks.nl

Hoe komen wij tot informeren?

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders, financiële producten en financiële diensten. Vaak hebben aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de verzekeringsmaatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt aan de hand van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden, de ervaringen met de instelling en hoe deze zich opstelt wanneer er een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Hoe komt een vergelijking tot stand?

Om een goede vergelijking van verzekeringen te kunnen maken, vragen wij u enkele gegevens op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen voor welke verzekeringen u in aanmerking kunt komen. Het vergelijkingsresultaat wordt vervolgens gepresenteerd in een lijst.

Hoe worden wij beloond?

Als u ervoor kiest via onze website een verzekering af te sluiten, dan ontvangen wij van de verzekeraars waar wij zijn aangesteld als tussenpersoon een doorlopende vergoeding. Voor de overige diensten ontvangen wij een eenmalige vergoeding.

Uiteraard worden er geen afspraken met verzekeraars gemaakt over het aantal af te sluiten verzekeringen. Zo blijft onze objectiviteit en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Kosten van de verzekeringsmaatschappij

Bij een verzekering rekent de verzekeringsmaatschappij normaliter ook kosten.
Dit kunnen kosten zijn bij het afsluiten van een verzekering maar ook bij verlenging of royement. Elke maatschappij heeft zijn eigen kostenstructuur.

Uw premie/maandtermijn

Het is belangrijk dat u uw premies/maandtermijnen tijdig betaalt. Indien u de premies niet op tijd betaalt, dan kan de verzekeraar in bepaalde gevallen weigeren om een uitkering te verrichten. Ook kan de verschuldigde premie / maandtermijn via de rechter worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Bij een verzekering van een voertuig kan de verzekeringsmaatschappij de dekking opschorten en het voertuig afmelden bij het RDW. Het voertuig wordt pas weer aangemeld een dag nadat de betaling is ontvangen door een verzekeraar.

Wanneer het een financiële instelling betreft, kan het een gevolg zijn dat er een melding in het BKR wordt gemaakt. De mogelijkheid tot opnames kan worden geblokkeerd.

Klachten

Heeft u een klacht over onze afhandeling, onze werkwijze in het algemeen, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze dienstverlening? Dat vinden wij uiteraard erg vervelend. Wij willen u vragen om uw klacht kenbaar te maken aan ons. In de meeste gevallen kunnen wij uw klacht verhelpen.
U kunt uw klacht versturen per e-mail, post, of via het klachtenformulier op onze website. U ontvangt dan binnen
14 dagen een reactie op uw klacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Niet tevreden over de afhandeling?

Vindt u dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld?
Dan kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening in het algemeen binnen een termijn van 3 maanden voorleggen aan de onderstaande onafhankelijke instantie: Kifid.
Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 100.000471.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Copyright

De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Diks Verzekeringen, dan wel bij Diks Verzekeringen rechtsgeldig in gebruik. Lees meer over copyright.

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Lees meer over onze disclaimer.

Execution only

Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Wanneer u advies wenst, kunt u contact met ons opnemen. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Lees meer over execution only.

Privacy

Diks Verzekeringen hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Lees meer over onze privacy statement. 

Cookies

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Diks Verzekeringen.