Eigen auto verhuren en de risico’s hierbij

5 juni 2013

DE EIGEN AUTO VERHUREN; LUCRATIEF OF VRAGEN OM ELLENDE?

risico auto verhurenNobele intenties leiden tot nieuwe marktontwikkelingen, die op het eerste gezicht een gat in de markt lijken, totdat ze nader worden belicht en blijkt dat er toch nogal wat haken en ogen aan zitten. Zo lijkt het verhuren van de eigen auto een lucratieve manier om de tegenwoordig forse kosten van autobezit en -gebruik enigszins te drukken. Dat kan ook zeker zo zijn, maar er kleven wel degelijk gevaren en risico’s aan. Diks.nl heeft deze in kaart gebracht, zodat de consument op basis van de voors en tegens weloverwogen kan beslissen al dan niet een auto te gaan (ver)huren.

Kosten delen

Zeker in de grote steden wordt het autobezit en gebruik vanuit de overheid sterk ontmoedigd. Zo zijn parkeervergunningen erg prijzig en duurt het een tijd voordat ze worden afgegeven, als ze al worden verstrekt. In grote steden is de auto ook minder nodig doordat er veelal goede OV voorzieningen zijn en de relatief korte afstanden eventueel ook prima per fiets zijn af te leggen, hetgeen gelijk ook een vermogen aan parkeerkosten scheelt. Degenen die wel een auto bezitten kunnen -om de kosten ervan te drukken of uit milieuvriendelijke overwegingen- ervoor kiezen de auto te verhuren aan derden op de momenten dat het voertuig niet wordt gebruikt. Dit kan op eigen initiatief, maar tegenwoordig ook via diverse bemiddelaars als bijvoorbeeld Snappcar, My Wheels en WeGo.

Verzekeringsrisico’s

Acceptatie

Meldingsplicht

Als je je eigen auto gaat verhuren al dan niet via een bemiddelaar- dan ben je altijd verplicht dit te melden aan je eigen verzekeringsmaatschappij . Dit omdat de verzekeraar bij elke wijziging in het gebruik van de auto de eventuele risicoverzwaring en fraudegevoeligheid wil kunnen inschatten.
Meld je de verhuur niet aan je verzekeraar en deze komt er alsnog achter, bijvoorbeeld na een schade, dan wordt dit aangemerkt als verzwijging en kan een schadevergoeding worden geweigerd en een aantekening worden geplaatst in het frauderegister, hetgeen vervolgens weer problemen kan opleveren bij het aanvragen van elke nieuwe verzekering. Overigens wordt schade tijdens verhuur nimmer gedekt door je verzekeraar omdat dit expliciet wordt uitgesloten in de polisvoorwaarden.
Er zijn wel mogelijkheden een extra verzekering af te sluiten voor schade tijdens de verhuurperiode.

Risicoverzwaring en maatregelen

Zodra je je eigen verzekeraar (verplicht) op de hoogte hebt gesteld van het feit dat de auto ook verhuurd gaat worden, is het afwachten welke maatregelen je verzekeringsmaatschappij gaat treffen ten aanzien van deze risicoverzwaring. Omdat er meerdere onbekende bestuurders het voertuig (waar zij geen belang bij hebben) gaan besturen, is de kans dat je eigen autoverzekeraar de verzekeringspolis gaat royeren is erg groot, omdat verhuur als onwenselijk wordt aangemerkt.
In dat geval zal het ook erg lastig worden elders een nieuwe autoverzekering aan te vragen.

Bij elke nieuwe verzekeringsaanvraag moeten er namelijk altijd een aantal slotvragen (moraliteitsvragen) worden beantwoord. De vraag of er wel eens een autoverzekering door de verzekeraar is opgezegd is zo’n slotvraag en deze vraag zul je dan tot 5 jaar na dato (zelfs als de auto inmiddels niet meer wordt verhuurd) met ja moeten beantwoorden en toelichten. Dit kan tot gevolg hebben, dat de verzekeringsaanvraag wordt geweigerd op grond van de opzegging of het feit dat de verhuur voor de nieuwe verzekeraar even ongewenst is. In dat geval rest misschien alleen nog de mogelijkheid tot verzekeren bij Rialto overblijft. Rialto verzekert bijzondere risico’s maar meestal wel tegen een hogere premie, omdat er ook meer risico wordt gelopen. In het meest gunstige geval laat je eigen verzekeraar de polis lopend, maar dan tegen bijvoorbeeld meer premie of met beperkende clausules op de polis. De schade tijdens de verhuur is zoals hiervoor aangegeven altijd uitgesloten op je eigen verzekering en daarvoor zal dan ook altijd een aanvullende verzekering moeten worden afgesloten.

Onverzekerd voertuig

Stel dat je als verhuurder de premie van je eigen autoverzekering niet (tijdig) hebt voldaan.
Er is in dat geval sprake van wanbetaling waardoor je verzekeraar de verzekeringsdekking opschort totdat de premie is voldaan. De huurder rijdt op dat moment dus feitelijk in een onverzekerd voertuig en heeft een probleem als deze staande wordt gehouden door de politie.
De politie raadpleegt namelijk de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar de gegevens van jouw verzekeraar in staan geregistreerd, en het feit dat het voertuig op dat moment niet verzekerd is. En om nog dieper op deze materie in te gaan het volgende.
verzekeringsplichtSignaleert het RDW op enig moment (peildatum) dat je voertuig onverzekerd is, dan loop je een groot risico op een forse boete van het RDW. Was het voertuig toch verzekerd omdat je verzekeraar bijvoorbeeld vergeten was de verzekering aan te melden bij het RDW, dan kan de betreffende verzekeraar een zogenoemde artikel 34 WAM verklaring verstrekken, waarin de verzekeraar aan het RDW meedeelt dat het voertuig wel verzekerd was. De boete vervalt dan.
Was je eigen verzekering opgeschort vanwege wanbetaling, maar was er op de peildatum wel dekking op de aanvullend afgesloten verzekering tijdens de verhuur, dan zou de aanvullende verzekeraar in theorie deze artikel 34 WAM verklaring kunnen verstrekken, maar Diks vraagt zich af of het RDW dit accepteert, aangezien dit niet de verzekeraar is die bij het RDW staat geregistreerd.

Aanvraag nieuwe verzekering

Bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering moeten alle geleden en gereden schades worden doorgegeven, ongeacht wie er ten tijde van de schade in het voertuig reed. Schades die tijdens de verhuur zijn ontstaan moeten dus ook worden gemeld. Zijn dit er veel, dan kan dit vertraging in de acceptatieprocedure opleveren. Meld je de schade(s) niet omdat je deze bijvoorbeeld bent vergeten (je was immers niet de bestuurder), dan zal de aanvraag nog moeizamer gaan, langer gaan duren of zelfs volledig worden geweigerd. Rialto zou dan als enige mogelijke verzekeraar kunnen overblijven.

DEKKING

Dekking buitenland?

Kijk altijd goed na of de aanvullende verzekeraar ook dekking verleent in het buitenland en zo ja in welke landen. Gaat de huurder namelijk met jouw auto naar een land waarvoor de aanvullende verzekering tijdens de verhuur geen dekking biedt, dan wordt er in het geval van schade aan, of diefstal van je eigen auto geen schadevergoeding betaald en als de aanvullende verzekeraar een tegenpartij schadeloos moet stellen, dan worden de schadebetaling en de gemaakte kosten op jou persoonlijk verhaald; er was immers geen dekking.

Pech onderweg

Krijgt de huurder pech onderweg, dan is dit in het geval van een aanvullende verzekering wel geregeld, echter in het geval van particuliere verhuur kan dit voor de huurder wel problemen opleveren. De vraag is dan of de verhuurder een pechhulpverzekering heeft afgesloten en of deze op naam of op voertuig staat geregistreerd.

SCHADE

Aanvullende verzekering noodzakelijk

SchadeformulierOmdat schade aan je eigen voertuig en de schade die aan anderen wordt toegebracht tijdens het verhuren van je auto is uitgesloten op je eigen autoverzekering, zal hier altijd een aparte aanvullende verzekering voor afgeslotenmoeten worden. Er zijn verhuurbemiddelaars, zoals Snappcar, die alleen bemiddelen inclusief deze aanvullende verzekering (via Centraal Beheer), maar bij eventuele andere bemiddelaars en bij particulier verhuur zul je dit op eigen initiatief moeten regelen. Vergeet je als verhuurder een dergelijke aanvullende verzekering te regelen of vind je het niet zo belangrijk, dan volgt er in het geval van schade aan je eigen auto geen uitkering, en zal je eigen verzekeraar de aan derden uitgekeerde schade op jou gaan verhalen. Dit omdat je eigen verzekeraar dekking voor schade tijdens verhuur uitsluit.

Alle schades worden geregistreerd op jouw naam

Om de kans op fraude te verminderen c.q. te voorkomen wordt elke schade in Nederland geregistreerd in een daarvoor bestemde database. Elke gereden en geleden schade wordt op naam van de kentekenhouder geregistreerd in het Fraude Informatiesysteem Holland (FISH ).
Met een beetje pech en veel schades tijdens de verhuur, kun je op die manier veel schades op eigen naam krijgen te staan in de betreffende database terwijl jij er niets mee van doen had omdat de huurder de feitelijke bestuurder was ten tijde van de aanrijding(en). Deze geregistreerde schademeldingen op je naam zou tot gevolg kunnen hebben, dat je aanvraag van een nieuwe verzekering niet wordt geaccepteerd, ofwel met beperkende voorwaarden. En of dit nu gaat om een autoverzekering of bijvoorbeeld een inboedelverzekering doet dan niet ter zake. Bij elke nieuwe verzekering wordt namelijk het Fraude Informatiesysteem geraadpleegd.

Je eigen verzekeraar gaat op jou verhalen

Heeft de huurder een schade aan anderen veroorzaakt met jouw auto, dan zal degene die hij heeft aangereden het slachtoffer- of diens verzekeraar zich in eerste instantie rechtstreeks wenden tot jouw (WA) autoverzekeraar op grond van het rechtstreekse vorderingsrecht; men mag zich namelijk rechtstreeks tot jouw verzekeraar wenden zonder jou daar eerst van op de hoogte te stellen.
De gegevens van jouw verzekeraar kunnen worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het RDW registreert of en waar de auto’s die zich op de weg bevinden zijn verzekerd. Let wel, jouw eigen autoverzekeraar staat hierin vermeld en NIET de verzekeraar waar de auto tijdens de verhuur is verzekerd. Is de bestuurder van jouw auto (de huurder) aansprakelijk, dan zal jouw verzekeraar het slachtoffer volledig schadeloos moeten stellen. En omdat jij de contractspartij bent zal jouw verzekeraar vervolgens de schade en alle gemaakte kosten op jou persoonlijk terug vorderen, omdat dekking voor schade tijdens verhuur is uitgesloten van dekking.
Heb je een aanvullende verzekering afgesloten voor tijdens de verhuurperiode, dan kun je je tot die verzekeraar wenden met de vraag of men deze kwestie in behandeling wil nemen, echter of dit nu wel of niet (direct) wordt gedaan, jij blijft tot die tijd verantwoordelijk voor het terugbetalen van de schade aan jouw verzekeraar.

Voorbeeld:

Stel, de huurder van jouw Opel is achterop een Fiat gereden en heeft € 5.000,00 schade veroorzaakt.
De verzekeraar van de Fiat zal dan via het RDW jouw verzekeraar natrekken en aanspreken.
Jouw verzekeraar zal de € 5000,00 uitkeren aan het slachtoffer ofwel diens verzekeraar en zal het uitgekeerde schadebedrag vervolgens op jou persoonlijk gaan verhalen omdat er geen dekking was (tijdens de verhuur). Jij zou je hierop kunnen wenden tot de aanvullende verzekeraar met de vraag om deze schade in behandeling te nemen maar gedurende dit proces blijft de vordering op jou bestaan. Bij een kleine autoschade is dit wellicht geen probleem, maar bij een letselschade van duizenden euro’s wordt het een heel ander verhaal.

Snappcar geeft aan dat de aanvullende verzekeraar de schade direct in behandeling neemt en dat het bijna nooit voorkomt dat de eigen verzekeraar wordt aangesproken.
Diks waagt dit echter ten zeerste te betwijfelen aangezien (de verzekeraar van) het slachtoffer altijd met behulp van de gegevens van het RDW (waar alleen jouw eigen verzekeraar staat vermeld) een aansprakelijkstelling aan jouw verzekeraar zal versturen. Jouw verzekeraar mag het slachtoffer niet doorverwijzen naar een andere verzekeraar maar zal zelf de schade moeten uitkeren om deze vervolgens op jou te verhalen vanwege het ontbreken van verzekeringsdekking (tijdens verhuur).

Minder no-claim, meer premie

Zodra je verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld door een slachtoffer of diens verzekeraar, zal de schade direct worden geregistreerd als een ‘schuldschade’ tenzij onomstotelijk vast staat dat de bestuurder niet aansprakelijk is. Deze schuldschade registratie heeft direct gevolgen voor je schadevrije jaren en de no-claimkorting en kan ook direct ook een hogere premie tot gevolg hebben. Op een later moment kan dit wellicht administratief wel weer worden teruggedraaid, maar gedurende deze periode word jij wel geconfronteerd met een hogere premie. En ben je niet in staat deze duurdere premie te voldoen dan kan dit resulteren in een registratie als ‘wanbetaler’ hetgeen weer tot gevolg kan hebben dat de dekking wordt opgeschort waardoor er een risico is op een forse boete van het RDW vanwege het onverzekerde voertuig.
Omdat jouw verzekeraar het slachtoffer niet mag doorverwijzen zal de schade hoe dan ook in behandeling moeten worden genomen. Wellicht dat op een later moment de aanvullende verzekeraar de schade terugbetaalt, echter verzekeraars zitten niet op onnodige administratieve handelingen te wachten en het is dan ook maar de vraag hoe hier (op termijn) mee zal worden omgegaan.

Uitsluitingen

Mocht je plannen hebben je auto te gaan verhuren bekijk dan vooraf goed welke verschillen in dekking er bestaan tussen je eigen verzekering en de aanvullende verzekering die je tijdens de verhuur afsluit (al dan niet via de bemiddelaar). Het kan zijn dat de aanvullende verzekeraar, die de schade dekt tijdens de verhuur bepaalde uitsluitingen, beperkende voorwaarden en/of extra eigen risico’s hanteert.

Eigen risico

Bij Centraal Beheer (de aanvullende verzekeraar waar onder ander Snappcare en MyWheels mee werken) is de hoogte van het eigen risico bij een cascoschade 250 Euro. Snappcar geeft weliswaar aan, dat dit eigen risico niet bij de verhuurder in rekening wordt gebracht, maar als de huurder al dan niet door zijn toedoen schade heeft toegebracht aan jouw auto, dan zal de aanvullende verzekeraar die de schade dekt tijdens de verhuur, de schade aan jou uitkeren minus het eigen risico. Dit eigen risico zul je echter zelf wel moeten voorschieten aan het garagebedrijf waar je auto wordt gerepareerd. De vraag is dan hoe snel bijvoorbeeld Snappcar dit eigen risico dan aan jou voldoet. Snappcar geeft aan dat het eigen risico voor rekening van de huurder komt, maar de vraag is of Snappcar garant hiervoor staat en hoe snel er dan wordt uitbetaald.

De situatie kan zich ook voordoen dat de huurder het eigen risico niet wil voldoen omdat hij zichzelf niet aansprakelijk acht. Staat de bemiddelaar dan niet garant en is de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk, dan zal het eigen risico verhaald moeten worden op de tegenpartij.
De vraag is dan wie dit op zich neemt als de auto alleen WA is verzekerd zonder verhaals- of rechtsbijstanddekking. Wellicht doet de bemiddelaar dit, maar Diks vraagt zich af of de bemiddelaar daartoe de kennis en de middelen beschikbaar heeft. En krijgt de bemiddelaar het eigen risico om wat voor reden dan ook het eigen risico niet verhaald, dan zit je al die tijd om het geld verlegen en zul je zelf ook nog stappen moeten ondernemen om het eigen risico alsnog te (laten) verhalen met alle tijd, moeite en kosten van dien. Overigens bestaat er een dienstverlener die kosteloos niet gedekte maar wel verhaalbare schades in behandeling neemt. Meer informatie hierover is te vinden op www.112schade.nl.

Schade aan de bestuurder of diens passagiers

Mocht je een particuliere auto gaan huren, al dan niet via een bemiddelaar, ga dan goed na of de auto is verzekerd inclusief een inzittendenverzekering zodat de inzittenden (inclusief de bestuurder) zijn verzekerd. Uit informatie van MyWheels bijvoorbeeld blijkt dat de verzekering tijdens de verhuur niet inclusief een inzittendenverzekering is. Lijden de inzittenden dan tijdens een schadegebeurtenis letsel- of materiële schade dan is de schade niet gedekt. Is de bestuurder aansprakelijk, dan hebben de inzittenden eventueel een vordering op de WA-verzekeraar van de auto. Nadat de schade betaling heeft plaatsgevonden zal de verzekeraar deze gaan verhalen op de eigen verzekerde (de verhuurder) omdat er geen dekking was tijdens de verhuur.
Meer uitleg hierover is te vinden bij; Je eigen verzekeraar gaat op jou verhalen?.

Dagwaarde in plaats van nieuwwaarde; verschil blijft voor eigen rekening

Bij je eigen verzekeraar heb je de mogelijkheid een nieuwe(re) auto te verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Bij total loss of diefstal wordt op grond van deze nieuwwaarde regeling dan de nieuwwaarde vergoed met al dan niet minus een klein percentage afschrijving.
De verzekeraar die je voertuig verzekert tijdens de verhuur (al dan niet geregeld via de bemiddelaar) handelt een dergelijke schade altijd af op basis van de dagwaarde.
Rijdt de huurder je auto dus total loss dan krijg je niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde uitgekeerd en kun je zodoende tot duizenden euro’s mislopen. Bij je eigen verzekeraar hoef je dan niet aan te kloppen om het verschil te vergoeden, want die sluit schade tijdens verhuur uit Kortom, je kunt met een enorme schadepost blijven zitten.

Overigens, als de huurder je voertuig total loss rijdt, kan er voor het bedrag dat wordt uitgekeerd

de dagwaarde- nimmer een gelijkwaardig voertuig worden aangeschaft. Het verschil tussen de dagwaarde en de aanschafwaarde van een vervangend gelijkwaardig voertuig kan niet op de huurder worden verhaald. Als je overigens zelf je auto total loss rijdt en je hebt (bijvoorbeeld vanwege de ouderdom van de auto) geen nieuwwaarderegeling, dan kun je voor de uitgekeerde dagwaarde ook geen vervangend gelijkwaardig voertuig aanschaffen, maar het is toch een andere beleving als dit je wordt ‘aangedaan’.

Geen dekking als de huurder een andere bestuurder laat rijden

De bemiddelaars geven aan dat de aanvullende verzekering alleen dekking biedt als de geregistreerde bestuurder het voertuig bestuurt. Laat de huurder dus een andere bestuurder in het voertuig rijden, dan biedt ook de aanvullende verzekering geen dekking voor schade.
Je eigen verzekering biedt hoe dan ook geen dekking omdat de schade tijdens verhuur uitsluit.
Omdat je zelf als verhuurder niet bij de rit(ten) aanwezig bent, heb je helaas geen grip op wie de huurder al dan niet in jouw auto laat rijden. Er hoeft ook geen sprake te zijn van kwaadwillendheid. Wellicht voelt de huurder zichzelf niet zo goed en laat deze de partner rijden. Ontstaat er dan een schade, dan wordt deze niet gedekt en wordt jouw schade door geen enkele verzekeraar vergoed.
Het kan ook nog zijn dat weliswaar de geregistreerde huurder jouw voertuig bestuurt, maar onder omstandigheden dat schade alsnog wordt uitgesloten door de verzekeraar. De schade ontstaat bijvoorbeeld terwijl de huurder bijvoorbeeld zonder geldig rijbewijs rijdt omdat de rijbevoegdheid bijvoorbeeld is ontzegd, door opzet, tijdens het deelnemen aan een wedstrijd of terwijl de bestuurder een te hoog promillage alcohol in het bloed heeft. Allemaal omstandigheden die de verzekeraar uitsluit. In die gevallen wordt de schade aan jouw auto dus niet vergoed.

Kortom, een groot risico voor jou als verhuurder omdat jij in dat geval met je schade blijft zitten of zelf bij de huurder al dan niet via een advocaat achter je geld aan moet gaan.

Aanwezige schade altijd noteren

Het is belangrijk dat de huurder en de verhuurder voordat het voertuig wordt meegegeven of ingenomen goed de al dan niet aanwezige schade vaststellen om latere conflicten daarover te voorkomen.

Huurder moet medewerking verlenen bij schade

De huurder heeft geen enkel belang bij jouw voertuig dus er is ook geen enkele garantie dat in het geval van een schade het schadeformulier (goed en volledig) ingevuld wordt, dat dit snel wordt gedaan, en dat de huurder verder alle medewerking gaat verlenen. Het schadeformulier en de medewerking zijn echter wel van essentieel belang in het schadetraject. Zolang de verzekeraar geen schadeformulier heeft zal er namelijk geen schadevergoeding plaatsvinden. Is het formulier niet goed of onvolledig ingevuld en is de medewerking van de huurder minimaal, dan kan dit zelfs tot gevolg hebben dat jij (gedeeltelijk) met je schade blijft zitten omdat de verzekeraar de schade niet kan afwikkelen en/of verhalen.

Onderhoudsrisico’s

Rijgedrag huurder

Als verhuurder weet je niet hoe de huurder met je voertuig omgaat (slippende banden, te snel/langzaam doorschakelen etc.). Eventuele schade daardoor is niet altijd direct constateerbaar en achteraf is het vrijwel onmogelijk te bewijzen dat de huurder deze schade heeft veroorzaakt.

Extra slijtage, onderhoud en afschrijving

Het gebruik van de auto neemt toe en daarmee ook de slijtage, het onderhoud en de afschrijving. Als dit niet wordt verdisconteerd in de huurprijs, dan zijn de verdiensten van de verhuur minimaal, zo niet nihil.

APK

Is de auto niet tijdig APK gekeurd, dan kunnen verzekeraars de dekking van je autoverzekering bij schade laten vervallen (denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die is ontstaan van wegen slecht functionerende remmen of gladde banden).
Word je als huurder staande gehouden in een auto waarvan de APK is verlopen, dan wordt de boete direct aan jou als bestuurder uitgeschreven en zul jij deze (in eerste instantie) moeten voldoen.

Risico’s verkeersboetes / uitstaande schulden

Verkeersboete / parkeerboete

boeteKrijgt de huurder een verkeers-/parkeerboete met jouw auto, dan wordt deze boete toch op jouw naam geregistreerd omdat jij de kentekenhouder bent. De acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau zal dan ook bij jou in de bus vallen. Hoewel de huurder (of de bemiddelaar die garant staat) uiteindelijk de boete zal moeten (terug)betalen blijf jij voor justitie eindverantwoordelijk en als jij niet voldoende draagkrachtig bent om de boete voor te schieten dan kan dit problemen opleveren met justitie. Bovendien is het nog maar de vraag binnen welke termijn er wordt (terug)betaald door de bemiddelaar of de huurder en welke moeite daarvoor moet worden gedaan door jou als verhuurder.
Verhuur je de auto zonder bemiddelaar dan zul je zelf het bedrag van de boete van de huurder moeten zien terug te krijgen met misschien alle rompslomp en discussie van dien.
Omdat alle boetes (en schades) tijdens de verhuur op jouw naam komen te staan is het de vraag of dit op termijn juridische gevolgen heeft of dat je als nette burger wellicht de schijn tegen krijgt.

Je auto wordt in beslag genomen!

Als de auto om wat voor reden dan ook in beslag wordt genomen (uitstaande schuld huurder, uitstaande schuld verhuurder, te hoge snelheidsovertreding enz.) kunnen beide partijen een probleem hebben. De huurder kan op dat moment niet verder rijden, en de verhuurder wordt hiermee geconfronteerd terwijl de oorzaak misschien buiten zijn of haar schuld ligt. Daarbij komt dat de verzekeraar schade uitsluit die ontstaat zolang het voertuig in beslag is genomen.

Het volgende lijkt onwaarschijnlijk maar is helaas de harde werkelijkheid en vormt een groot risico bij het verhuren ( het delen of het uitlenen) van je eigen auto:

 

  • Als de huurder van je auto onbetaalde boetes heeft uitstaan inzake verkeersovertredingen en staande wordt gehouden door de politie, dan mag de politie jouw auto (waar de huurder op dat moment in rijdt) in beslag nemen als de huurder niet alsnog direct ter plaatse de schuld kan voldoen. In het meest ongunstige geval mag de politie de auto uiteindelijk zelfs verkopen om met de opbrengst de uitstaande boetes te innen.
    Dit klinkt onredelijk omdat jouw auto geen eigendom is van de huurder. Volgens de Wet Mulder, waar de politie zich op kan beroepen, is dit echter wel mogelijk!?
  • Heeft de huurder van je auto schulden bij de belastingdienst, dan zou je auto in beginsel? ingevorderd kunnen worden door de belastingdienst op grond van het Bodemrecht of Bodembeslag. De belastingdienst mag dan beslag leggen op alle roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden maar niet van hem of haar zijn.
    In beide gevallen loopt de verhuurder loopt dus een groot risico.

 

Meer hierover in de volgende artikelen:

Overige risico’s

Betrouwbare huurder?

Binnen de regels van de privacywetgeving kan er niet erg intensief worden gescreend.
Eigenlijk blijkt dan pas achteraf of een huurder al dan niet betrouwbaar is, maar dan kan het leed al zijn geschied. Ook kan een bepaalde (ver)huurder op enig moment wel betrouwbaar zijn maar dat houdt niet in dat dit altijd zo is en zal blijven. Zonder re-screening komt men daar dan niet achter.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Kijk als huurder of verhuurder goed of de bemiddelaar waar je mee in zee gaat is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Is dat het geval dan weet je dat deze organisatie handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zodat de privacygevoelige gegevens die je moet doorgeven of uploaden (zoals een rijbewijs of kentekenbewijs) gewaarborgd zijn.

Criminele activiteiten

Verhuur je je auto, dan weet je vrijwel niets over de persoon die het voertuig gaat huren en waar deze de auto voor wil gaan gebruiken. Drugskoerieren, ramkraken en andere criminele activiteiten lijken onwaarschijnlijk maar kunnen zeker niet worden uitgesloten. Buiten het feit dat je daar waarschijnlijk verre van wil blijven komt nog, dat de verzekeraar geen schadevergoeding uitkeert als het voertuig voor andere doeleinden is gebruikt dan door de wet wordt toegestaan, hetgeen inhoudt dat de schade aan jouw voertuig voor eigen rekening blijft.

In welke staat krijg je je auto terug?

Het kan zijn dat de huurder de auto niet retourneert in de staat waarop deze werd meegegeven.
Zo is er bijvoorbeeld stevig gerookt in de auto of zijn er huisdieren meegenomen in de auto die het interieur hebben vervuild. In dat geval zou de bemiddelaar een boete kunnen opleggen aan de huurder maar als het een welles/nietes verhaal wordt levert dit onnodige extra rompslomp op.
Verhuur je de auto particulier, dus zonder bemiddelaar, dan is dit nog een extra puntje van aandacht.

Discussies en conflicten

Stel dat bijvoorbeeld de autoradio of de airco niet meer werkt nadat de auto is geretourneerd aan de verhuurder. De huurder geeft aan dat deze niet is gebruikt of al niet functioneerde en de verhuurder beweert het tegendeel. Dit kan leiden tot stevige discussies en conflicten.

Zo ook als de verhuurder ontdekt of beweert dat er eigendommen uit de auto zijn gestolen, of als de auto zonder brandstof wordt geretourneerd terwijl de afspraken anders waren.

Wat je stelt zul je altijd met bewijs moeten aantonen, en of je hier nu wel of niet in slaagt, in de tussentijd zit je als verhuurder wel met bijvoorbeeld met een stinkende auto of een defecte airco.
Diks vraagt zich af of en hoe de bemiddelaar zich in dergelijke of andere conflicten mengt.

Annuleren huurverzoek

Als je je auto op de afgesproken huurdag toch zelf nodig hebt zou je het huurverzoek (op het laatste moment) kunnen annuleren. De bemiddelaar kan op dat moment wel een boete in rekening brengen. De huurder heeft op dat moment een probleem omdat deze gerekend had op de auto.
In het geval dat de huurder jouw auto (veel) te laat weer retourneert en jij had deze op tijd nodig vanwege eigen afspraken buiten de deur, dan ben je genoodzaakt zelf een auto te huren of met het openbaar vervoer te gaan. Deze kosten kun je dan wel weer proberen te verhalen op de huurder, maar het is afhankelijk van zijn medewerking of de mate van bemiddeling van de bemiddelaar of je deze kosten weer terug krijgt en hoe snel.

Is de huurder wel zuinig op jouw auto?

Het is een vaststaand gegeven dat mensen over het algemeen minder zuiniger omspringen met zaken die niet hun eigendom zijn. Volgens Snappcar gaan hun huurders voorzichtig om met de auto omdat deze van een particulier is. Diks betwijfelt dat. Er zijn immers in het verleden ook huizen particulier gedeeld waarin bijvoorbeeld achteraf hennepkwekerijen werden ontdekt.

Reactie verzekeraars

Diks.nl heeft de (ver)huurconstructie ter commentaar voorgelegd aan een paar verzekeraars.
De verzekeraars geven aan huiverig te zijn voor deze constructie, omdat de verzekeraar niet weet wie er in de auto rijdt. In het geval van schade worden dan ook de gebruikelijke processen gehanteerd en zal de verhuurder van de auto ook in beginsel terugvallen in schadevrije jaren.

Als blijkt dat de auto wordt gebruikt voor verhuur zal de verzekeraar de schade gaan verhalen op de verzekeringnemer omdat verhuur is uitgesloten op de polis. De verzekeraar zal zich niet richten tot de verzekeraar van de bemiddelaar, aangezien de verzekeringnemer juridisch gezien de contractspartij is. Wordt niet opgegeven dat de auto is gebruikt tijdens verhuur, dan is er sprake van verzwijging, en dan volgt er een aantekening in het fraudesysteem. Eventuele schades komen ook op naam van verzekeringnemer hetgeen kan resulteren in het feit dat deze in de toekomst niet meer wordt geaccepteerd door verzekeraars.

Reactie Snappcarr

Diks heeft Snappcar gevraagd om een reactie op de in dit artikel genoemde risico’s maar helaas is Snappcar niet bereid tot commentaar.

Reactie autoverhuurmaatschappijen

Diks heeft ook enkele autoverhuurmaatschappijen gesproken en die geven aan, dat in geval van het huren van exclusievere auto’s het verhuren van de eigen auto een goed alternatief kan zijn omdat reguliere verhuurders deze meestal niet in het wagenpark hebben. Prijstechnisch is het echter niet altijd goedkoper te huren van een particulier via een bemiddelingsbedrijf . Ook is er bij het huren via een professionele verhuurmaatschappij meer zekerheid van een goed onderhouden auto en kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Review Consumentenbond

De Consumentenbond heeft in mei van dit jaar Snappcar getest, en is van mening dat het idee sympathiek is, maar dat het in de praktijk niet vlekkeloos werkt. Zo is lang niet elke auto die beschikbaar lijkt op de website, dat in praktijk ook. Uit de test, evenals uit de ervaringen van gebruikers op de Consumentenbond website en de Snappcar facebooksite blijkt dat de website van Snappcar regelmatig storingen heeft, dat het huurcontract niet altijd op tijd binnen is en dat er toch regelmatig (op het laatste moment) verzoeken worden afgewezen omdat de beschikbaarheid niet up to date is. Verder geeft de Consumentenbond ook aan dat ondanks de bemiddeling, je feitelijk zaken doet met consumenten die allerlei eisen kunnen stellen en de beschikbaarheidsinformatie op de website niet altijd netjes bijwerken, waardoor je niet altijd op de huur kunt rekenen.
(Bron: http://www.consumentenbond.nl/test/auto-vrije-tijd/auto/autos/snappcar/snappcar/)

Conclusie

Het verhuren van de eigen auto betekent hoe dan ook een tijdsinvestering.
De verhuurder moet onder andere de beschikbaarheidsinformatie op de website bijhouden, eisen en regels formuleren, de sleuteloverdracht regelen, de kilometerstanden en het brandstofpeil bijhouden, de al dan niet aanwezige schade noteren en boetes en eigen risico’s voorschieten bij een verkeersovertreding of schade. Deze extra zaken evenals het extra onderhoud, ?slijtage en afschrijving ten gevolge van de verhuur, zal de verhuurder moeten verdisconteren in de huurprijs wil deze naast de fee van de bemiddelaar ook zelf nog wat verdienen aan de verhuur.
Ook is het verhuren van de eigen auto’s zeker niet vrij van risico’s, zoals hierboven omschreven en in sommige gevallen zelfs erg gevaarlijk. De verhuurder kan zich dus afvragen of de verhuur de moeite en het risico waard is in verhouding tot de verdiensten en de huurder kan zich eigenlijk hetzelfde afvragen. Professionele verhuurmaatschappijen hoeven namelijk niet altijd duurder te zijn, en is dat wel het geval, dan er zijn minder regelzaken en risico’s.
Kortom, of een auto wordt geleend, gedeeld, gehuurd of verhuurd, alles is goed, mits weloverwogen.

Video’s

 

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!