Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Wat is een verschil tussen een ongevallen-inzittendenverzekering en een schade-inzittendenverzekering?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden die u als aanvulling kunt afsluiten bij uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Als er ten gevolge van een ongeval een inzittende komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt volgt er een uitkering. Het gaat hier niet om een verzekering die de volledige schade vergoedt.

De schade-inzittendenverzekering is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij deze verzekering vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Ongevallen inzittenden verzekering

Schadeverzekering voor inzittenden

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerdbedrag
Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro
Psychisch letsel wordt niet gedektMeestal is smartengeld/Psychisch letsel wel meeverzekerd
Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.Daadwerkelijke schade wordt betaald; en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schadeUitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Naast de ongevallen-inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden zijn er nog meer aanvullende verzekeringen. Klik hier voor meer info.

Vergelijk online de premie van uw autoverzekeringen!